IRE: Inductive Rule Extraction

تفاوت Rule و Law در زبان انگلیسی


آیا شما تفاوت بین Rule و Law را در انگلیسی می‌دانید؟

 در دیکشنری آکسفورد چندین تعریف  برای لغات Rule و Law آورده شده است که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.


تعریف Rule در زبان انگلیسی

1) مجموعه‌ای از مقررات یا اصول صریح یا درک شده، حاکم بر رفتار یا روش در یک حوزه خاص از فعالیت.

1-1) اصلی که در یک حوزه خاص از دانش عمل می‌کند، توصیف یا تجویز آنچه ممکن یا مجاز است.

2) کنترل یا حاکمیت بر یک منطقه یا مردم

3) حالت عادی یا معمولی چیزها


تعریف Law در زبان انگلیسی

نظامی از قوانین، که یک کشور  یا جامعه خاص به عنوان تعدیل کردن اعمال اعضایش به رسمیت شناخته که ممکن است به وسیله تحمیل مجازات، اعمال شود.


تفاوت بین Rule و Law

LAWs قواعد و دستورالعمل های هستند که توسط نهادهای اجتماعی برای مدیریت رفتار تنظیم شده‌اند. Law و Rule اگر چه از لحاظ لغوی دارای معنی یکسان «قانون» هستند ولی در زمینه‌های متفاوت به کار گرفته می‌شوند. Law مفهوم کلی‌تری از Rule است و می‌توان گفت Law بیشتر به تصویب قوانین کلی در مجالس قانون‌گذاری اشاره دارد در حالیکه که جزئیات اجرایی آن به وسیله قوانین اجرایی (Rules) مشخص می‌گردد. شکستن Law از شکستن Rule مجازات بیشتری به دنبال دارد.